اعضای هیات علمی علوم اجتماعی

صبا امیری 

اطلاعات

استادیار
اعضای هیات علمی پژوهشی- علوم اجتماعی
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: