اعضای پژوهشی دانشکده کشاورزی

لیلا اکبری 

اطلاعات

استادیار
اعضای هیات علمی پژوهشی-دانشکده کشاورزی
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی:  

علی حسین پیرای 

اطلاعات

استادیار
اعضای هیات علمی پژوهشی-دانشکده کشاورزی
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی:  

حمیدرضا پوریان 

اطلاعات

استادیار
اعضای هیات علمی پژوهشی-دانشکده کشاورزی
شماره تماس: -
اتاق: ۱۶۰۲
پست الکترونیکی:  

زینب چقاکبودی 

اطلاعات

استادیار
اعضای هیات علمی پژوهشی-دانشکده کشاورزی
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی:  

مریم حافظ پرست مودت 

اطلاعات

استادیار
اعضای هیات علمی پژوهشی-دانشکده کشاورزی
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی:  

مریم درب امامیه 

اطلاعات

استادیار
اعضای هیات علمی پژوهشی-دانشکده کشاورزی
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی:  

لیلا سلطانی 

اطلاعات

استادیار
اعضای هیات علمی پژوهشی-دانشکده کشاورزی
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی:  

شایسته غلامی 

اطلاعات

استادیار
اعضای هیات علمی پژوهشی-دانشکده کشاورزی
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی:  

زهرا محبی 

اطلاعات

استادیار
اعضای هیات علمی پژوهشی-دانشکده کشاورزی
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی:  

کامران محمدی 

اطلاعات

استادیار
اعضای هیات علمی پژوهشی-دانشکده کشاورزی
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی:  

ناهید معرف‌زاده 

اطلاعات

استادیار
اعضای هیات علمی پژوهشی-دانشکده کشاورزی
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی:  

رضا مهدوی 

اطلاعات

استادیار
اعضای هیات علمی پژوهشی-دانشکده کشاورزی
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی:  

اشکان نبوی پله سرائی 

اطلاعات

استادیار
اعضای هیات علمی پژوهشی-دانشکده کشاورزی
شماره تماس: -
اتاق: ۲۱۶
پست الکترونیکی: