اعضای پژوهشی دانشکده شیمی

امید امیری 

اطلاعات

استادیار
اعضای هیات علمی پژوهشی-دانشکده شیمی
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی:  

علی براتی(شیمی) 

اطلاعات

استادیار
اعضای هیات علمی پژوهشی-دانشکده شیمی
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی:  

افشین پشابادی 

اطلاعات

استادیار
اعضای هیات علمی پژوهشی-دانشکده شیمی
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی:  

صبا حدیدی 

اطلاعات

استادیار
اعضای هیات علمی پژوهشی-دانشکده شیمی
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی:  

علی اشرف درخشان 

اطلاعات

استادیار
اعضای هیات علمی پژوهشی-دانشکده شیمی
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی:  

مریم نظری 

اطلاعات

استادیار
اعضای هیات علمی پژوهشی-دانشکده شیمی
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: