اعضای پژوهشی دانشکده فنی

نفیسه جامی الاحمدی 

اطلاعات

استادیار
اعضای هیات علمی پژوهشی-دانشکده فنی
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: