اعضای پژوهشی دانشکده علوم

شمس الدین اسماعیلی 

اطلاعات

استادیار
اعضای هیات علمی پژوهشی-دانشکده علوم
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی:  

اعظم چهار دولی 

اطلاعات

استادیار
اعضای هیات علمی پژوهشی-دانشکده علوم
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی:  

ثریا سجادی مجد 

اطلاعات

استادیار
اعضای هیات علمی پژوهشی-دانشکده علوم
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی:  

مهناز قوسی 

اطلاعات

استادیار
اعضای هیات علمی پژوهشی-دانشکده علوم
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی:  

رسول کرمیانی 

اطلاعات

استادیار
اعضای هیات علمی پژوهشی-دانشکده علوم
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی:  

سمیه ویسی

اطلاعات

استاد
اعضای هیات علمی پژوهشی-دانشکده علوم
شماره تماس: -
اتاق: ۲۱۷
پست الکترونیکی: